Economia

 La comissió econòmica de la parròquia, es un equip de persones, que te cura de l'economia de la parròquia, vetllan per el bon funcionament dels recurssos econòmics de la mateixa… Igualment vetlla per la realització d’obres, així com llur seguiment i de la promoció de campanyes econòmiques per tal de sufragar-les.