Moviment comtable 2014

PARROQUIA SANT PERE D´ ABRERA ( MOVIMENT COMPTABLE ANY 2.014  
   
ENTRADES IMPORT
   
CATEQUESI ………………………..... 365
CERA ……………………………………… 2151,86
   
TOT 707 ………………………………… 2516,86
   
COLECTES PARROQUIALS …………… 10526,99
CARITES DIOCESANA ………………… 665
FAM ( Mans Unides " …………………… 2150
COLECTE GERMANOR ………………… 240
COLECTE MISIONS " Domund " ……… 270
COLECTE SEMINARI …………………… 275
COLECTE SANTS LLOCS ……………… 115
TOT 781 …………………………………… 14241,99
   
DONATIUS ………………………………… 5556
TOT 782 …………………………………… 5556
   
CARITES PARRIQUIAL ………………… 3514,5
BENEFICIO EXCURSIONES …………… 535
LOTERIA 1.000 partic. X 1,- € …………… 1000
   
   
TOTAL ENTRADES ……………………… 27364,35
   
   
PARROQUIA SANT PERE D´ ABRERA ( MOVIMENT COMPTABLE ANY 2.014  
   
SORTIDES  
   
MATERIAL CULTE ……………………… 162,26
CERA ……………………………………… 2083,33
TOT 600 …………………………………… 2245,59
   
AJUNTAMENT 630 ……………………… 22,2
   
CONSERVAC. ……………………………… 2388,71
SUMINITRES AIGUA , ELECTRIÇITAT I BUTÁ … 3614,47
NETEJA ……………………………………………… 2440,27
PROFESIONALS LLIURES ………………………… 120
TOT 640 ……………………………………………… 8563,45
   
MATERIAL OFICINA ……………………………… 242,42
COMUNICACIONS ………………………………… 701,88
RELACIONS PUBLIQUES ………………………… 1400
CATEQUESI ………………………………………… 485,43
PUBLICACIONS GENERALS ……………………… 645
CARITES PARROQUIAL …………………………… 3514,5
ACTIVITATS PASTORALS ………………………… 200
GASTOS BANCARIOS ……………………………… 386,31
CARITES DIOCESANA …………………………… 665
FAM " Mans Unides " ……………………………… 2150
COLECTE GERMANOR …………………………… 240
COLECTE MISIONS " Domund " ………………… 270
COLECTE SEMINARI ……………………………… 275
FONS COMU DIOCESA …………………………… 7024,86
COLECTE SANTS LLOCS ………………………… 115
TOTAL 670 …………………………………………… 18315,4
   
TOTAL SORTIDES ………………………………… 29146,64
   
   
TOTAL ENTRADES ………………………………… 27364,35
TOTAL SORTIDES ………………………………… -29146,64
   
RESUTAT NEGATIU ANY 2.014 ………………… -1782,29