Moviment contable 2015

Aquestes dades son suministrades per el grup d'economia parroquial
PARROQUIA SANT PERE D´ ABRERA      
(MOVIMENT COMPTABLE 2015)      
ENTRADES     IMPORT
       
CATEQUESI …………………………………………………………..     942,90
CERA …………………………………………………………………….     2.258,34
       
TOT 707 ………………………………………………………………     3.201,24
       
COLECTES PARROQUIALS …………………………………….     10.219,24
CARITAS DIOCESANA …………………………………………..     520,00
FAM ( Mans Unides " ………………………………………….     2.125,00
COLECTE GERMANOR ………………………………………….     190,00
COLECTE MISIONS " Domund " ……………………………     345,00
COLECTE SEMINARI …………………………………………….     110,00
COLECTE SANTS LLOCS ………………………………………..     135,00
TOT 781 ………………………………………………………………     13.644,24
       
DONATIUS ……………………………………………………………     4.564,00
TOT 782 ………………………………………………………………     4.564,00
       
CARITAS PARROQUIAL ……………………………………………     125,00
BENEFICI EXCURSIONS ……………………………………     421,00
ASSEGURANCES I SINISTRES DE MUTUA UMAS……………………………….     6.062,23
       
       
TOTAL ENTRADES ……………………………………………….     28.017,81
       
       
SORTIDES      
       
MATERIAL CULTE ………………………………………………….     287,06
CERA …………………………………………………………………….     1.657,71
TOT 600 ………………………………………………………………..     1.944,77
       
AJUNTAMENT 630 ……………………………………………….     146,00
ESATAT  I.R.P.F ..................................................................                          95,00
CONSERVAC. ………………………………………………………     1.628,24
SUMINITRES AIGUA , ELECTR. i BUTÁ ………………………     3.201,26
NETEJA …………………………………………………………………     2.657,76
PROFESIONALS LLIURES ……………………………………….     510,00
TOT 640 ………………………………………………………………     8.238,26
       
MATERIAL OFICINA ……………………………………………..     131,95
COMUNICACIONS ……………………………………………….     722,73
RELACIONS PUBLIQUES ……………………………………….     225,06
CATEQUESI ………………………………………………………….     1.124,42
PUBLICACIONS GENERALS …………………………………..     490,99
CARITES PARROQUIAL ………………………………………….     125,00
ACTIVITATS PASTORALS ……………………………………….      
GASTOS BANCARIOS …………………………………………..     238,97
CARITES DIOCESANA ………………………………………….-     520,00
FAM " Mans Unides " …………………………………………     2.125,00
COLECTE GERMANOR ………………………………………….     190,00
COLECTE MISIONS " Domund " ………………………….     345,00
COLECTE SEMINARI ……………………………………………..     110,00
FONS COMU DIOCESA ………………………………………..     6.402,78
COLECTE SANTS LLOCS …………………………………………     135,00
TOTAL 670 …………………………………………………………..     12.886,90
DESPESES PER SINISTRES ............................................     6.062,33
TOTAL SORTIDES …………………………………………………     29.132,26
       
       
TOTAL ENTRADES ………………………………………………..     27.364,35
TOTAL SORTIDES ………………………………………………….     -29.146,64